Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Utrecht 4Business

1. Definities
In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen en bepalingen gebruikt worden:
Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde DOCK73 handelend onder de naam Utrecht 4Business.
Wederpartij: degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Utrecht 4Business en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Utrecht 4Business om een overeenkomst met wederpartij aan te gaan;
Zaken: alle door Utrecht 4Business aangeboden producten en diensten;

2. Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten van Utrecht 4Business. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Utrecht 4Business pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of worden gesteld.

3. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Utrecht 4Business en de wederpartij wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van ontvangst door Utrecht 4Business van een door wederpartij voor akkoord getekende offerte, prijsopgave, of overeenkomst (welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst voor Utrecht 4Business niet is overschreden) ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Utrecht 4Business als door wederpartij is getekend. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Utrecht 4Business pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

4. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomsten van Utrecht 4Business is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in Utrecht bevoegd daarvan kennis te nemen.

5. Contributie
Wederpartij zal voor het lidmaatschap van het netwerk Utrecht 4Business jaarlijks contributie betalen. De contributie zal per 1 januari van elk jaar of verhoogd worden met minimaal het CPI; alle huishoudens (2000=100) en indien Utrecht 4Business dit tussentijds noodzakelijk acht.

6. Betalings- en incassovoorwaarden
a.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer ten name van Utrecht 4Business te Utrecht.

b. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. Utrecht 4Business is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van een met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

c. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Over een opeisbare vordering zal een percentage van 15% aan incassokosten bij de wederpartij in rekening worden gebracht. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is € 150,00.

d. Utrecht 4Business is daarnaast gerechtigd om alle kosten in rechte bij de wederpartij in rekening te brengen, zowel die van haarzelf als haar incassogemachtigde.

7. Overmacht:
Utrecht 4Business heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen of verhinderd is haar verplichting na te komen.

8. Aansprakelijkheid:
Utrecht 4Business is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die niet rechtstreekse en uitsluitend het gevolg is van een aan Utrecht 4Business toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter allereerst in aanmerking die schade waartegen Utrecht 4Business verzekerd is en zulks met een maximum van een jaar contributie. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9. Opzegging:
Overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van het contractjaar, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Telkens voor de duur van een jaar.

10. Ontbinding:
In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke voldoen aan verplichtingen, welke voor wederpartij uit een met Utrecht 4Business gesloten overeenkomst voortvloeien, is de wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Utrecht 4Business is dan gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de wederpartij onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van schade en kosten.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank.